Greg Omondi

Senior Manager, GSMA Innovation Fund

Greg Omondi